Общинска избирателна комисия Лесичово


РЕШЕНИЕ
№ 115-МИ/НР
Лесичово, 16.10.2015

ОТНОСНО: Определяне на лицата сред членовете на ОИК Лесичово, които ще имат право на достъп до помещението за съхранение на бюлетините, определено със Заповед № ТУ - 198/14.10.2015г. на Областния управител на Областна управа – гр. Пазарджик, съвместно с лица, определени със Заповед на кмета на Община Лесичово

В ОИК Лесичово е постъпила Заповед № 209 с Вх. № 147/16.10.2015г. на вр. изп. дл. Кмет на Община Лесичово, с която на осн чл.18 от Изборния кодекс и чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с Решение № 2363-МИ от 26.08.2015 г. на ЦИК са определени служители на Община Лесичово, които ще имат право на достъп до помещението, определено със Заповед № ТУ-198/14.10.2015 г. на Областния управител на Областна управа, град Пазарджик за съхраняване на бюлетините за общите избори за общински съветници и кметове и национален референдум, насрочени на 25 октомври 2015 г. за изборните райони на територията на община Лесичово, както следва:

- Мариана Попова, Секретар на Община Лесичово;

- Лазарина Деспова, главен специалист „ГРАО и деловодство“, отдел „ФСАО“, дирекция „ОА“ и

- Силвия Костова, старши специалист „АОН и архив“, отдел „ФСАО“, дирекция „ОА“.

 

            Съгласно Методическите указания на ЦИК, приети с Решение № 2525-МИ/НР от 8 октомври 2015г./ в предизборния ден на 24 октомври, определен от ОИК Лесичово член заедно с представител на община Лесичово следва да раздадат бюлетините по СИК на територията на общината. За нуждите на подготовката на тези материали следва да се определят двама от членовете на ОИК, които съвместно с определените с горепосочената заповед представители на Община Лесичово, да имат достъп до помещението с цел подготвяне на материалите за разпространението на бюлетините и изборните материали по секционните избирателни комисии на територията на Обшина Лесичово.

            С оглед гореизложеното и на осн. чл. 85, ал. 4 от ИК, ОИК Лесичово

 

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ Василка Иванова Гавазова и Мария Ангелова Деспова за представители на ОИК Лесичово с право на достъп до помещението за съхранение на бюлетините с оглед подготовката на книжата за изборния ден при условия и ред, определени с Изборния кодекс, решения, указания, писма и други документи, издадени от ЦИК, съвместно с:

- Мариана Попова, Секретар на Община Лесичово;

- Лазарина Деспова, главен специалист „ГРАО и деловодство“, отдел „ФСАО“, дирекция „ОА“ и

 

  • Силвия Костова, старши специалист „АОН и архив“, отдел „ФСАО“, дирекция „ОА“,

 

            назначени със Заповед №209/16.10.2015 г. на Община Лесичово, които имат право на достъп до помещението, определено със Заповед № ТУ-198/14.10.2015 г. на Областния управител на Областна управа, град Пазарджик.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК – София в тридневен срок, считано от обявяването му на основание чл.88 ал.1 от ИК

                                                                                             

Председател: Мирослава Тихомирова Иванова

Секретар: Мария Ангелова Деспова

* Публикувано на 16.10.2015 в 19:39 часа

Календар

Решения

  • № 165-МИ/НР / 18.05.2016

    относно: Взимане на решение за отпечатване запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. с цел връщане на 18 броя оригинални бюлетини, послужили по aдм. д. № 14140/2015 г. по описа на Върховен Административен съд и Адм.Дело №815/2015 г. по описа на Административен съд - Пазарджик

  • № 164-МИ/НР / 18.05.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК, които да представляват Общинска Избирателна комисия Лесичово и да присъстват при отваряне на запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. съгласно писмо на ЦИК с изх.№ МИ-15-616/20.04.2016 г.

  • № 163-МИ/НР / 10.03.2016

    относно: Определяне на член на ОИК, който ще представлява комисията по Адм. Д. № 14140/2015 г. по описа на Върховен Административен съд, насрочено за 15 март 2015 г. от 11:00 ч.

всички решения